Натпревар на UPU во пишување писмо

  Чешкиот победник на натпреварот на UPU во пишување писмо беше во Берн во петокот за да го прими златниот медал на церемонија која се одржа во централата на Светскиот поштенски сојуз.
Даниел Коркак од Острава им прочита извадоци од неговото писмо за тоа зошто водата е скапоцена на делегатите од земјите членки на UPU кои присуствуваа на Административниот совет.
 

Печати Е-пошта

Втора седница на Административниот и поштенскиот оперативен совет на Светскиот поштенски сојуз

Одржана втора седница на Административниот и поштенскиот оперативен совет на Светскиот поштенски сојуз
Во периодот од 21 октомври до 15 ноември 2013 година во Берн, Швајцарија се одржа Втората годишна седница на Административниот совет (CA) и Поштенскиот оперативен совет (POC) на Светскиот поштенски сојуз (UPU).

На седниците учествуваа земјите членки на UPU во својство на членки и посматрачи на CA и на POC. На овој настан учество зеде и претставник од Агенцијата за пошти на Република Македонија.
Во рамките на седницата на CA претставникот на Агенцијата учествуваше во работата на надлежностите на Комисијата 1 во областа на регулативни активности поврзана со реформите на UPU, дополненија и измени на актите на UPU, и на останати теми од областа на меѓународната поштенска регулатива, како и во работата на надлежностите на Комисијата 2 од областа на финансирањето на активностите на UPU.
На 14 и 15 ноември се одржа Пленарна седница на CA на кои се усвоија одлуките и извештаите поднесени од комисиите.

Печати Е-пошта

Престанува да важи Стандардната дозвола на ДППУ Жијани Торпедо ДООЕЛ Прилеп

Оваа година истекуваат дозволите издадени според стариот Закон за поштенските услуги на 3 поштенски оператори, кои веќе немаат интерес да работат во поштенскиот сектор. На 31.05.2013 Бајк Експрес Диливери ДООЕЛ Скопје, давател на поштенски сулуги кој работеше во локални рамки, на доставно подрачје на град Скопје, престана да врши поштенска дејност. На крајот на месец ноември престанува да важи Стандардната дозвола на ДППУ Жијани Торпедо ДООЕЛ Прилеп

По овој датум Жијани Торпедо го губи статусот на давател на поштенски услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај и не смее да врши поштенски услуги. На крајот на годината на 31.12.2013 истекува важењето на дозволата и на Сторм МАКС ДООЕЛ Скопје, поштенски оператор од помало локално значење.

Печати Е-пошта