Стандардизирани поштенски сандачиња

Стандардизирањето на поштенските сандачиња  во зависност од видот и пратките кои сакаат да ги добиваат граѓаните, институциите или бизнисот, овозможува целосна дискреција, заштита од оштетување или губење. Дополнително нудат можност по избор и за Radio-frequency identification (RFID)  комуникација базирана на современите начини на комуникација како што се смарт телефони. Ќе бидат известувани преку нивните комуникациски  уреди, што значи дека во моментот кога добиле пратка ќе бидат известени  дека се наоѓа во нивното поштенско сандаче.

Повеќе од интервјуто за стандардизирани поштенски сандачиња на www.mia.mk

Печати Е-пошта

Упатство за забрана за користење ствари за време на изборен процес

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес pdf.

Допис од Владата на Република Македонија pdf.

Печати Е-пошта

Упатство за време на изборен процес

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес pdf.

Допис од Владата на Република Македонија pdf.

Печати Е-пошта