Слободен пристап до информации од јавен карактер

Written on .

Службено лице

 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - Агенција за пошти - Скопје, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определи административниот службеник:

Мирјана Јанковиќ

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот
e-mail: mirjana.velkovska@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: info@ap.mk

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

Барање за пристап до информациите може да се превземе тукаdoc

Print