Поплаки

Чекор 2:

Доколку давателот на поштенските услуги го отфрли приговорот или не донесе одлука во рок од 30 дена од приемот на приговорот, корисникот на поштенските услуги може да поднесе писмено Барање за поведување постапка пред Агенцијата во рок од 15 дена по истекот на овој рок, согласно одредбите од глава XII од Законот за поштенските услуги.

Поднеси електронска поплака

Печати Е-пошта