Право на користење на поштенски услуги

        Секој корисник има право да користи поштенски услуги согласно Општите услови од член 48, став 1 и став 2 од Законот за поштенски услуги и согласно цените од член 50 од овој закон.

 

Член 57, став 1 од ЗПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печати Е-пошта