Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 17 од 05.02.2015)

Печати Е-пошта

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за обезбедување на поштенски услуги врз основа на општо овластување

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 31 од 27.02.2013)

Оригиналниот правилник може да се превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија бр.167/2010") со кој се уредува начинот на утврдување на бодови и други прашања поврзани со новиот начин на финансирање на Агенцијата Комисијата го донесе на својaтa 34 седница на ден 22.12.2010.

Печати Е-пошта

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 95 од 14.07.2011)   

Печати Е-пошта