Седница на Комисијата на 27.12.2010 година

Комисијата на Агенцијата за пошти на својата седница одржана на 27.12.2010 година ја усвои Годишната програма за работа на Агенцијата за 2011 година која содржи: Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2011 година, Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2011 година и Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2011 година. Годишната програма за работа е доставена на одобрување до Собранието на РМ, по што ќе биде јавно објавена.

Печати Е-пошта

  • 1
  • 2