Статут на Агенцијата за пошти

  • СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ (пречистен текст) може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 06.11.2009 година
  • СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА  ИЗМЕНА  НА  СТАТУТОТ  НА   АГЕНЦИЈАТА  ЗА  ПОШТИ може да се превземе тукаpdf. Стапи на сила 06.11.2009

Печати Е-пошта