Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за обезбедување на поштенски услуги врз основа на општо овластување

Напишано на .

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 31 од 27.02.2013)

Оригиналниот правилник може да се превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија бр.167/2010") со кој се уредува начинот на утврдување на бодови и други прашања поврзани со новиот начин на финансирање на Агенцијата Комисијата го донесе на својaтa 34 седница на ден 22.12.2010.

Печати