• Почетна
  • Легислатива
  • Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење надзор и за начинот на нејзиното издавање и одземање

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење надзор и за начинот на нејзиното издавање и одземање

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 95 од 14.07.2011)   

Печати Е-пошта