Органи на агенцијата

 

  •        Комисија – се состои од 5 (пет) члена вклучувајќи го и претседателот, кој што претседава со состаноците на Комисијата.
  •        Директор – раководи со работата на Агенцијата,одговорен е за законитото работење на Агенцијата.
  •         За вршење на работите од областа на поштенските услуги утврдени со Законот за поштенски услуги, надлежни се:

         Министерството за транспорт и врски  и

         Агенцијата за пошти

 

Одлука за избор на претседател на Комисијата на Агенцијата за пошти pdf

 

Печати Е-пошта