Формулари

  • Извештај за обезбедување на универзална услуга (прилог 1) ("Сл.В.РСМ" бр.122 од 01.07.2016) [врска]
  • Извештај за обезбедување на поштенска услуга (прилог 2) ("Сл.В.РСМ" бр.122 од 01.07.2016) [врска]
  • Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до агенцијата [врска]