Правилник за НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР


Врз основа на член 52 став 6 од Законот за поштенските услуги
(“Службен весник на Република Македонија” бр.9/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти, на седницата одржана на 26.01.2009 донесе:
П Р А В И Л Н И К за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги.Правилникот стапи на сила на 21.02.2009.

  Правилникот за НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР може да се превземе тукаpdf
  Упатство за формата и содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на даватели на поштенски услуги може да се превземе тукаpdf       
   Извештајот за вкупни годишни приходи на давателите на поштенски услуги може да се превземе тукаdoc

Печати Е-пошта