Известувањедокорисницитена АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје: Повторно востоставен прием на пратки за САД, Канада и одреден број на држави од Европа

Како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење.

Давателотнауниверзалнатауслуга – АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје, гиизвестувасвоитекорисницидека е вопостојанконтактсомеѓународнитепоштенскиоператори и превозници и своетомеѓународноработењегоприлагодуванапостојнатасостојба.

Корисницитепредиспраќањенапоштенскипраткивомеѓународенпоштенскисообраќајдагопровератредовноажурираниотпописнадржавизакоиможедасеиспраќаатпоштенскипратки.

Пописотнадржавизакои е овозможеноиспраќањенапоштенскипраткиможедасевидинаследниотлинкнавебстранатана АД "ПоштанаСевернаМакедонијa"www.posta.com.mkДржавизакоиможедасепраќаатпоштенскипратки, и истиотсеажурирасогласнооколноститеводржавите.

АД "ПоштанаСевернаМакедонија"– Скопјенемапрекинводоставувањетонапратки од меѓународниотпоштенскисообраќај, односноситепраткикоипристигнуваатвоРепубликаСевернаМакедонијаседоставуваатдокрајнитекориснициодноснопримачи.

Држави закоиможедасепраќаатпоштенскипраткиво меѓународен сообраќај:

 • АВСТРИЈА
 • АЛБАНИЈА
 • АНГЛИЈА
 • АРГЕНТИНА
 • БЕЛГИЈА
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 • БРАЗИЛ  
 • БУГАРИЈА
 • ГЕРМАНИЈА
 • ГРЦИЈА
 • ДАНСКА
 • ЕСТОНИЈА
 • ИНДИЈА
 • ИТАЛИЈА
 • ИЗРАЕЛ
 • ИРСКА
 • ЈАПОНИЈА
 • КАНАДА
 • КИНА
 • КОРЕА
 • КОСОВО
 • ЛАТВИЈА
 • ЛИТВАНИЈА     
 • МОЛДАВИЈА
 • НОРВЕШКА
 • ПОЛСКА
 • ПОРТУГАЛИЈА
 • РОМАНИЈА
 • РУСИЈА
 • САД
 • СИНГАПУР
 • СЛОВАЧКА
 • СЛОВЕНИЈА
 • СРБИЈА
 • ТУРЦИЈА
 • УКРАИНА
 • УНГАРИЈА
 • ФИНСКА
 • ФРАНЦИЈА
 • ХОЛАНДИЈА
 • ХОНГ КОНГ
 • ХРВАТСКА
 • ЦРНА ГОРА
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВАЈЦАРИЈА
 • ШВЕДСКА
 • ШПАНИЈА