Печати

Комисијата на Агенцијата за пошти на својата седница одржана на 27.12.2010 година ја усвои Годишната програма за работа на Агенцијата за 2011 година која содржи: Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2011 година, Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2011 година и Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2011 година. Годишната програма за работа е доставена на одобрување до Собранието на РМ, по што ќе биде јавно објавена.

TOP