Печати

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 31 од 27.02.2013)

Оригиналниот правилник може да се превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија бр.167/2010") со кој се уредува начинот на утврдување на бодови и други прашања поврзани со новиот начин на финансирање на Агенцијата Комисијата го донесе на својaтa 34 седница на ден 22.12.2010.

Печати

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 173 од 15.12.2011)

Печати

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 95 од 14.07.2011)  

Печати

Превземи тукаpdf ("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011) 

TOP