РСЕ ОПТИМА Вите ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Број на лиценца
6
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
13.05.2014
Активен од
13.05.2014
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Вредносни услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Адреса-регистрирано седиште
бул.Партизански Одреди бр.9 кула 25 1000 Скопје
Адреса-седиште
1000 Скопје
Телефон
02 3111 116 / 02 3120 288
02 3137044
Е-пошта
macedonia@fedex.com.mk
Веб
www.fedex.com.mk
Адреса за рекламации
бул.Партизански Одреди бр.9 кула 25, Скопје
Телефон за рекламации
02 3111116 / 02 3137233
Е-пошта за рекламации
macedonia@fedex.com.mk
Активна лиценца
Активна