АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК

Анкетен прашалник

Од страна на Тимот за квалитет во Агенцијата за пошти се дефинира анкетен прашалник преку кој треба да се измери задоволството на корисниците на услуги на Агенција за пошти:

- даватели на поштенски услуги

- корисници на поштенски услуги


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNlzSjKFx8e6PhrOPgbO4hvmbY3FiKym_c1EGcNzai-letA/viewform