Работна средба на директорката Аврамоска Ѓореска со Генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија"

Sredba na direktori AD Posta na RSM i Agencija za posti

Директорката Билјана Аврамоска Ѓореска оствари работна средба со генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија", Јани Макрадули.

Главна тема на средбата беа прашања од заемен интерес за Агенцијата за пошти, како регулаторно тело од областа на поштенските услуги и АД "Пошта на Северна Македонија", како давател на универзалната услуга. Се разговараше и за потребатаодконтинуирана и посветена имплементација на правната и законската рамка,следењетонатрендовите и најдобритепрактикина поштенскиот пазар ворамкитенаЕвропскатаунија, а сѐсоцелобезбедувањенапоквалитетни и подостапни поштенскиуслугизаситекорисници на поштенските услуги.

Ворамкитенасредбата, се разменијамислењаво однос на мерките и активноститево насока наобезбедувањетонауниверзалната услугазавреметраењенапандемијатапредизвиканаод КОВИД 19.

Аврамоска Ѓореска и Макрадули посочија дека меѓусебната соработка и координација ќе продолжат и во иднина.

Image
Sredba na direktori AD Posta RSM i Agencija za posti