Органи на агенцијата

  • Комисија – се состои од 5 (пет) члена вклучувајќи го и претседателот, кој што претседава со состаноците на Комисијата.
  • Директор – раководи со работата на Агенцијата,одговорен е за законитото работење на Агенцијата.
  • За вршење на работите од областа на поштенските услуги утврдени со Законот за поштенски услуги, надлежни се:

         Министерството за транспорт и врски  и
         Агенцијата за пошти
 
Одлука за избор на претседател на Комисијата на Агенцијата за пошти 

Image