Заштита на лични податоци

Андреј Јосифовски

Стручен советник аналитичар систем администратор

 e-mail: andrej.josifovski@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: info@ap.mk

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107