Организациони единици

Директор

 

Билјана Аврамоска – Ѓореска

biljana.avramoska@ap.mk

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот и на Комисијата на Агенција за пошти

 

Мирјана Јанковиќ

Директорат за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област
 

Раководител на директоратот за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област

Горан Игнатовски

Стручен советник за финансиско-сметководствени работи

Васил Влахчев

   

Самостоен референт за сметководство

Даниела Спиркоска

Директорат за регулатива, лиценцирање и правни работи

Раководител на директоратот за регулатива, лиценцирање и правни работи

Олга Манчевска

 

 Стручен советник за лиценцирање

  Христина Трајчевска

Стручен соработник за нормативно правни работи

Владимир Петковски

Самостоен референт за архивско работење

  Маја Атанасовска

    

Стручен советник за правни работи

Даниел Јанчев

  

Соработник за следење и анализа

Ваљон Ќерими

Директорат за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Ана Ковачевска

Стручен советник - аналитичар систем администратор

 Соработник за решавање на спорови

Андреј Јосифовски

andrej.josifovski@ap.mk

Соработник за грижа за корисници

Ирка Малиќевиќ

Директорат за следење и анализа на пазарот

Раководител на директоратот за следење и анализа на пазарот

Даниjела Спасиќ - Томовска

Стручен соработник за анализа и статистика

Симона Милошеска Рамиќ

 

 

Директорат за поштенски мрежи и меѓународна соработка

 

Стручен соработник поштенски мрежи

Ридван Адеми

 

 

Кодекс за административни службеници