Надлежности на агенцијата

  •        осигурува обезбедување на универзална поштенска услуга;
  •         осигурува почитување на правилата на конкуренција;
  •         осигурува формирање на цените и контрола на трошоците за обезбедување на универзална поштенска услуга;
  •         врши мониторинг врз универзалната поштенска услуга, односно издава соодветни дозволи и одобренија на давателите на поштенски услуги, како и ги продолжува и укинува истите;
  •         ги почитува на одредбите на Законот за поштенските услуги и прописите донесени врз основа на овој закон
  •         други активности во поштенскиот сектор