Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје

11.08.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020),Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УП I бр.02-58 и со Решение од 11.08.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги

Нови царински протоколи за олеснување на работењето на давателите на поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај

07.08.2020
Со цел олеснување на работата во меѓународниот поштенски сообраќај за давателите на поштенски услугии во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија објави дека од 05.08.2020 година е воведено задолжително поднесување на електронски документ-најавен манифест „пред пристигнување“ за сите поштенски пратки.

Известувањедокорисницитена АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје: Повторно востоставен прием на пратки за САД, Канада и одреден број на држави од Европа

07.08.2020
Како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење. Давателотнауниверзалнатауслуга – АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје, гиизвестувасвоитекорисницидека е вопостојанконтактсомеѓународнитепоштенскиоператори и превозници и своетомеѓународноработењегоприлагодуванапостојнатасостојба.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…