Соопштенија

Одобрен Првиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2021 година

16.04.2021
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на состанокот одржан на 16 април 2021 година, преку апликацијата zoom:

АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ПОДНЕСЕ БАРАЊЕ ДО ВЛАДАТА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ЗА ПРИОРИТЕТ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ЗА ПОШТЕНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

12.04.2021
Агенцијата за пошти, на ден  09.04.2021 година поднесе барање за приоритет во постапката за вакцинација до Владата на Република Северна Македонија и Министерството за здравство.

АВРАМОСКА –ЃОРЕСКА ЗА МИА: Поштенскиот пазар целосно либерализиран, има заинтересирани за нови лиценци

12.04.2021
На поштенскиот пазар во државава повеќе нема монопол. По осум години од почетокот на активностите и неколку одложувања, од почетокот на годинава настапи целосна либерализација. Престанаа да постојат ценовните монополи за поштенските услуги за пратките за коресподенција и пратките со директна пошта, со маса до 50 грама, односно резервираните услуги кои беа загарантирани со Законот за поштенските услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

08.04.2021
Согласно последните мерки на Владата на Република Северна Македонија, кои се однесуваат на забраната за движење од 20:00 часот до 05:00 часот наутро, на територијата на целата држава, од 06 до 20 април

Даватели на поштенски услуги кои имаа најголем удел на пазарот на поштенски пакети во внатрешниот поштенски сообраќај во 2020 година

08.04.2021
Агенцијата за пошти редовно прибира податоци од пазарот на поштенските услуги, со цел следење на развојните трендови на пазарот, како и  заради  извршување и исполнување на своите надлежности и обврски дефинирани со прописите за регулирање на поштенскиот сектор.

НЕМА ПОВЕЌЕ МОНОПОЛ НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР

02.04.2021
Од 01.01.2021 година, настапи целосна  либерализација на поштенскиот пазар во Република Северна Македонија. Почнувајќи од 01.01.2021 година престанаа да постојат ценовните монополи за поштенските услуги за пратките за коресподенција и пратките со директна пошта, со маса до 50 грама, односно резервираните услуги кои беа загарантирани со Законот за поштенските услуги.

Одобрен Годишниот Извештај за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година

30.03.2021
Врз основа на член 16 став 7 од Законот за поштенски услуги („Службен Весник на Република Македонија“ број 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Комисијата на Агенцијата за пошти, на предлог на директорката

Истражување за потребите на корисниците на универзалната услуга

17.03.2021
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, во делот на следење и анализа на пазарот односно дефинирање на критериуми и спецификации при спроведување на истражувања од нејзина надлежност, во текот на 2020 година за прв пат преку независна компанија направи Истражување за потребите на корисниците на универзалната услуга.

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ - за 1-во полугодие од 2020 година споредбено со 1-во полугодие од 2019 година

11.03.2021
Агенцијата за пошти согласно своите надлежности за следење и анализа на пазарот изготви Статистички извештај за првото полугодие за 2020 година, споредбено со 2019 година за истиот период. Анализите покажуваат дека првото полугодие 2020 година има намалување на вкупниот обем изразен преку сите поштенски услуги, споредбено со истиот период во 2019 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

10.03.2021
Насоки за постапување на давателите на поштенски услуги согласно Одлуката за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID -19  предизвикана од вирусот SARS – CoV-2, случаите и времен период на нивна примена Согласно Одлуката за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID -19  предизвикана од вирусот SARS – CoV-2, случаите и времен период на нивна примена (Службен весник на РСМ бр.55/2021 од 09.03.2021 година), со која се забранува движење на населението и на возила од јавен превоз на територијата на Република Северна Македонија во временски период од 22:00-05:00 часот наредниот ден почнувајќи од 10 март 2021 (среда) до 22 март 2021 (понеделник), Агенцијата за пошти  до давателите на поштенски услуги ги дава следните насоки и задолженија: