Соопштенија

Одржан 14-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти

27.11.2020
Врз основа на член 16 став 1 алинеја 8 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/2019 и 107/2020), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти, на предлог на директорката, на седницата одржана на ден 20 ноември  2020 година, преку видеоконференциска врска:

Работна средба на директорката Аврамоска Ѓореска со Генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија"

16.11.2020
Sredba na direktori AD Posta na RSM i Agencija za posti
Директорката Билјана Аврамоска Ѓореска оствари работна средба со генералниот директор на АД "Пошта на Северна Македонија", Јани Макрадули. Главна тема на средбата беа прашања од заемен интерес за Агенцијата за пошти, како регулаторно тело од областа на поштенските услуги и АД "Пошта на Северна Македонија", како давател на универзалната услуга. Се разговараше и за потребатаодконтинуирана и посветена имплементација на правната и законската рамка,следењетонатрендовите и најдобритепрактикина поштенскиот пазар ворамкитенаЕвропскатаунија, а сѐсоцелобезбедувањенапоквалитетни и подостапни поштенскиуслугизаситекорисници на поштенските услуги.

Реформа на давателот на универзалната услуга и укинување на монополот за конкурентен поштенски пазар

12.11.2020
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги треба да осигура обезбедување на универзалната услуга на цела територија, со определен квалитет и пристапни цени за сите корисници, односно почитување на законската регулатива од страна на давателот на универзална услуга – АД Пошта на Северна Македонија, без разлика на неговата сопственичка структура - вели во интервју за МИА, директорката на Агенцијата за пошти, Билјана Аврамоска Ѓореска.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје

29.10.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УПI бр. 02-69 и со Решение од 21.10.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за курирски услуги ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

21.10.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

Одржан 13-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти

14.10.2020
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” 275/2019 и 107/2020), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на седницата одржана на ден 14 октомври 2020 година, преку видеоконференциска врска:

Честит СВЕТСКИ ДЕН НА ПОШТИТЕ!

09.10.2020
World Post Day 1
На 9 oктомври секоја година се прославува Светскиот ден на поштите. Имено, на 9-ти октомври 1874 година во швајцарскиот град Берн е основан Светскиот Поштенски Сојуз (Universal Postal Union –UPU). Земјите-членки на Светскиот Поштенски Сојуз на свој начин го обележуваат настанот, вклучувајќи многу активности од воведување или промоција на нови поштенски производи и услуги, па се до организација на отворени денови во поштите, поштенските центри и поштенските музеи. Земјите-членки на Светскиот Поштенски Сојуз на свој начин го обележуваат настанот, вклучувајќи многу активности од воведување или промоција на нови поштенски производи и услуги, па се до организација на отворени денови во поштите, поштенските центри и поштенските музеи

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје

11.08.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020),Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УП I бр.02-58 и со Решение од 11.08.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги

Нови царински протоколи за олеснување на работењето на давателите на поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај

07.08.2020
Со цел олеснување на работата во меѓународниот поштенски сообраќај за давателите на поштенски услугии во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија објави дека од 05.08.2020 година е воведено задолжително поднесување на електронски документ-најавен манифест „пред пристигнување“ за сите поштенски пратки.

Известувањедокорисницитена АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје: Повторно востоставен прием на пратки за САД, Канада и одреден број на држави од Европа

07.08.2020
Како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење. Давателотнауниверзалнатауслуга – АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје, гиизвестувасвоитекорисницидека е вопостојанконтактсомеѓународнитепоштенскиоператори и превозници и своетомеѓународноработењегоприлагодуванапостојнатасостојба.