Соопштенија

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје

11.08.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020),Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УП I бр.02-58 и со Решение од 11.08.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги

Нови царински протоколи за олеснување на работењето на давателите на поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај

07.08.2020
Со цел олеснување на работата во меѓународниот поштенски сообраќај за давателите на поштенски услугии во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија објави дека од 05.08.2020 година е воведено задолжително поднесување на електронски документ-најавен манифест „пред пристигнување“ за сите поштенски пратки.

Известувањедокорисницитена АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје: Повторно востоставен прием на пратки за САД, Канада и одреден број на држави од Европа

07.08.2020
Како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење. Давателотнауниверзалнатауслуга – АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје, гиизвестувасвоитекорисницидека е вопостојанконтактсомеѓународнитепоштенскиоператори и превозници и своетомеѓународноработењегоприлагодуванапостојнатасостојба.

Престанок на обезбедување на поштенски услуги на давателот АБЦ ПОСТ ТП Гостивар

24.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018и “СлужбенвесникнаРепублика Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијатазапоштина 14.07.2020 годинаконстатирапрестанокнаобезбедувањетопоштенскиуслугинаАБЦ ПОСТ ТП Гостивар, согласночлен 38 став 3 од Законотзапоштенскиуслуги.

Ценовни ограничувања за давателите на поштенски услуги

17.07.2020
Агенцијата за пошти, регулаторно тело во поштенскиот сектор, со јавни овластувања согласно Законот за поштенските услуги, информира за одредени аспекти од наша надлежност, кои се или би можеле да се поврзани со работата на државните органи, единиците на локалната самоуправа и од нив основани јавни претпријатија (во натамошниот текст: институции и претпријатија) кога истите како корисници на поштенски услуги испраќаат писма по пошта.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ДРД Курир ДОО Скопје

17.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијата за пошти по службена должност, поведе постапка УП I бр.02-51 и со Решение од 17.06.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг ДРД Курир ДОО Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенски услуги.

Одржан 10-от состанок на Комисијата на Агенцијата за пошти

14.07.2020
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3 од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Комисијата на Агенцијата за пошти, на предлог на директорот, на состанокот одржана на ден 13 јули 2020 година, преку видеоконференциска врска:

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје: Држави за кои може да се праќаат поштенски пратки во меѓународен сообраќај

10.07.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје: Повторно воспоставен прием на пратки за САД и одреден број на држави од Европа

09.07.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

Учество на преставници на Агенцијата за пошти на 18-от состанок на Групата на Европски регулатори за поштенски услуги

01.07.2020
На 25-ти јуни 2020 година, Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ЕРГП) го одржа 18 –от пленарен состанок преку видеоконференциски пат, под претседателство на д-р Спирос Пантелис, заменик –претседател на грчката комисија за телекомуникации и пошти (ЕЕТТ), на кој учествуваа и претставници на Агенцијата за пошти.