Начин на работа на агенцијата

  • Работата на Агенцијата е јавна. Агенцијата организира јавни состаноци најмалку еднаш на три месеци со сите заинтересирани, со цел да им овозможи да бидат запознаени со работата на Агенцијата и да им се даде можност да ги изразат нивните ставови и мислења за унапредување на состојбите.
  • Агенцијата своите одлуки и другите акти како и податоците кои се јавно достапни, согласно законот,ги објавува на својата веб-страница www.ap.mk , на огласната табла на Агенцијата, во средствата за јавно информирање или Службен весник на Р.М.
  • Агенцијата соработува со претставниците на организациите на корисниците на поштенските услуги, преку организирање на јавни состаноци за кои благовремено ке бидат информирани и на кои ќе им се даде можност за размена на ставови и мислења и други облици на соработка.