Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2013 година