ЕРГП

Европската регулаторна група за поштенски услуги (ERGP) е советодавна група на Европската комисија која овозможува консултација и соработка помеѓу независните Национални регулаторни тела (Националните регулаторни органи) во земјите на ЕУ и помеѓу Националните регулаторни тела и Комисијата со цел да помогне во консолидирање на внатрешниот пазар на поштенски услуги и да обезбеди конзистентна примена на законодавството за поштенски / пакетски услуги.

Работната програма на ЕРГП е усвоена за време на Пленарната седница на ЕРГП која се одржа на 29 Ноември 2019 година. Спроведувањето на работната програма 2020 година е доверено на 5 работни групи на ЕРГП, составени од експерти од националните регулаторни органи.

  • Корисници и пазарни индикатори
  • Прекугранична достава на пакети 
  • Регулаторна рамка
  • Регулаторни алатки
  • Учесници на пазарот