Престанок на обезбедување на поштенски услуги на давателот АБЦ ПОСТ ТП Гостивар

Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018и “СлужбенвесникнаРепублика Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијатазапоштина 14.07.2020 годинаконстатирапрестанокнаобезбедувањетопоштенскиуслугинаАБЦ ПОСТ ТП Гостивар, согласночлен 38 став 3 од Законотзапоштенскиуслуги.

Од 14.07.2020 година,АБЦ ПОСТ ТП Гостиваргогубистатусотнадавателнапоштенскиуслуги.

АБЦ ПОСТ ТП МехасЏевдетМуртезани Гостивар е избришан од службенаевиденцијазадавателинапоштенскиуслуги  (регистарот) наАгенцијатазапошти.