Одржан 13-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти

Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” 275/2019 и 107/2020), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на седницата одржана на ден 14 октомври 2020 година, преку видеоконференциска врска:

  • го одобри Третиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година.