Соопштенија

Известување за прием и пренос на поштенски пратки во меѓународен поштенски сообраќај до корисниците на А.Д„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

06.05.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека во услови на актуелната состојба со коронавирусот, секојдневно прави напори за воспоставување на размена на пратки со повеќе земји во меѓународниот поштенски сообраќај.

Одржан 6-от состанок на Комисијата на Агенцијата за пошти

30.04.2020
Врз основа на член 15ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3 од Законот за поштенски услуги  („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Комисијата на Агенцијата за пошти, на предлог на директорот, на седницата одржана на ден 30 април 2020 година, преку видеоконференциска врска:

Известување за примена на Уредбата со законска сила за примена на Законот за поштенски услуги за време на вонредна состојба

30.04.2020
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, ги известува давателите на поштенски услуги  дека Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 април 2020 година донесе УРЕДБА со законска сила за примена на Законот за поштенски услуги за време на вонредна состојба ("Службен Весник на РСМ" бр.107 од 22.04.2020 година).

Протокол за постапување на давателот на универзална услуга - АД „Пошта на Северна Македонија" – Скопје во услови на вонредна состојба

28.04.2020
Во согласност со Уредбата за примена на Законот за поштенски услуги за време на вонредна состојба ("Службен Весник на РСМ" бр.107 од 22.04.2020 година), донесена од страна на Владата на Рeпублика Северна Македонија, давателот на универзалната услуга - АД „Пошта на Северна Македонија" – Скопје во координација и соработка со Агенцијата за пошти, донесе Протокол за постапување во услови на вонредна состојба.

Известување до корисниците на А.Д„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје

27.04.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека во услови на актуелната состојба со коронавирусот, секојдневно прави напори за воспоставување на размена на пратки со повеќе земји во меѓународниот поштенски сообраќај. А.Д„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје информира дека со оглед на затвореноста на аеродромот во Скопје, размената на пошта ќе се извршува по сувоземен односно површински пат и тоа со следните земји:

УРЕДБА со законска сила за примена на Законот за поштенски услуги за време на вонредна состојба

24.04.2020
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, ги известува давателите на поштенски услуги  дека Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 април 2020 година донесе УРЕДБА со законска сила за примена на Законот за поштенски услуги за време на вонредна состојба ("Службен Весник на РСМ" бр.107 од 22.04.2020 година).

ЕРГП објави збирни информации за превземените мерки и активности во однос на обезбедувањето на поштенските услуги за времетраење на пандемијата предизвикана од КОВИД 19

24.04.2020
Агенцијата за пошти, како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги ја информира јавноста и сите чинители на пазарот на поштенските услуги, дека ЕРГП (Европската регулаторна група за поштенски услуги), на својата интернет страница(https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en) објави збирни информации за превземените мерки и активности во однос на обезбедувањето на поштенските услуги за времетраење на пандемијата предизвикана од КОВИД 19.

Поддршка од Агенцијата за пошти за вработените во поштенскиот сектор

22.04.2020
Поддршка од Агенцијата за пошти  за вработените во поштенскиот сектор
Во време кога нашата земја е исправена пред закана која му се испречува на човековото здравје и живот, во време кога се соочуваме со светска пандемија, не смееме да ги заборавиме луѓето кои придонесуваат  животот да тече и понатаму. Не смееме а да не ги поддржиме, оние кои и покрај оддалеченоста и социјалната дистанца, ни ја овозможуваат топлината и динамиката на секојдневните контакти. Затоа, им оддаваме признание на поштенските работници кои деноноќно и посветено успеваат да ги исполнат нашите очекувања од поштенските услуги!

Известување до корисниците на поштенските услуги на АД„Пошта на Северна Македонија“

16.04.2020
Националниот давател на поштенски услуги АД„Пошта на Северна Македонија“ ги известува своите корисници дека во услови на актуелната состојба со коронавирусот, секојдневно прави напори за воспоставување на размена на пратки со повеќе земји во меѓународниот поштенски сообраќај.

Насоки за постапување на давателите на поштенски услуги согласно измената на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

08.04.2020
Согласно последната измена на одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија година, со која се забранува движење на населението од понеделник до петок  во временски период од 16:00  до 05:00 часот наредниот ден,  како и се забранува движење на населението во временски период од 16:00 во петок до 05:00 часот во понеделник  (објавена во „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.92/2020 од 06.04.2020 година, а во примена од 08.04.2020 година), Агенцијата за пошти  до давателите на поштенски услуги ги дава следните насоки и задолженија:
Обрзец36.84 KB