Одобрен Првиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2021 година

Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на состанокот одржан на 16 април 2021 година, преку апликацијата zoom:

  • го одобри Првиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2021 година.