Соопштенија

Интегриран индекс за поштенски развој (2IPD) во 2021 година на Светскиот Поштенски Сојуз

29.07.2022
Светскиот Поштенски Сојуз (UPU) изработи Интегриран индекс за поштенски развој (2IPD) кој преставува композитен индекс со кој се обезбедува преглед на развојот на поштенските услуги во 2021 година, со опфат на 168 земји ширум светот. Во изработката на овој индекс користени се податоци на Светскиот Поштенски Сојуз, вклучувајќи илјадници записи од 2013 година, податоци кои се дел од официјалната статистика на Сојузот (повеќе од 100 индикатори), како и клучни истражувања.

Пополнување на Царинската декларација CN22/23

29.07.2022
Давателот на универзалната услуга – АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници за начинот на пополнување на царинската декларација CN22/23. Целиот текст: При секое испраќање на пратка која содржи стока надвор од државата, а заради проценка на ризик и забрзување на царинската постапка во одредишната земја, потребно е да пополните царинска декларација образец CN 22/23.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

29.07.2022
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење.

Спроведени вонредни надзори над даватели на поштенски услуги

21.07.2022
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги, во согласност со надлежностите предвидени во Законот за поштенските услуги, врши надзор над спроведување над овој закон и прописите донесени врз основа на овој зако

Поднесени рекламации за поштенски пратки кај давателите на поштенски услуги во 2021 година

21.07.2022
Корисниците на поштенски услуги имаат право да поднесат писмени рекламации до давателите на поштенски услуги. Корисниците можат да се јават во својство на испраќачи и примачи на поштенски пратки. Испраќач на поштенска пратка има право да поднесе писмена рекламација до давателот на поштенските услуги во рок од три месеци од денот на испраќање на пратката.

Спроведени вонредни надзори над правни субјекти кои обезбедуваат поштенски услуги без Општо овластување, издадено од Агенцијата за пошти

20.07.2022
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги, во согласност со надлежностите предвидени во Законот за поштенските услуги, врши надзор над спроведување над овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Пратки за коресподенција – анализа и основни индикатори за намалување на нивниот обем на пазарот на поштенските услуги во Северна Македонија

20.07.2022
На пазарот на поштенските услуги во Република Северна Македонија во 2021 година забележан е континуитет во намалување на обемот на пратките за коресподенција. Обемот на пратките за коресподенција е 29,528,735, и тие сочинуваат 78,5% од вкупниот обем на поштенски пазар. Во 2021 година, споредбено со 2020 година, вкупниот обем на пратките за коресподенција на пазарот на поштенските услуги во Република Северна Македонија е намален за 12.4%.