Директор

Директорот раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законитото работење на Агенцијата и ги врши следните работи:

  • Ја застапува и претставува Агенцијата,
  • Потпишува договори во име на Агенцијата,
  • Донесува одлуки по прашања за кои не одлучува Комисијата,
  • Го предлага Статутот, Годишниот извештај за работа и Годишната програма за работа на Агенцијата,
  • Дава овластувања во рамките на своите надлежности,
  • Донесува решенија по прашања од надлежност на Агенцијата,
  • Дава овластувања на раководни и стручни лица за вршење надзор,
  • Се грижи за спроведување на подзаконски и други акти кои ги донесува Комисијата,
  • Врши и други работи утврдени со Законот за поштенски услуги. 

Мандатот на Директорот е 5 (пет)  години со можност за уште еден последователен мандат.

Од 16 јануари 2024 година, Директор на Агенцијата за пошти е проф. д-р.  Сретен Миладиноски, доктор по Економски науки од Скопје.

 

проф. д-р.  Сретен Миладиноски  е избран Директор на Агенцијата за пошти од јануари 2024 година.