Состаноци на комисија

Состанок одржан на 22.11.2022 година

  1. Усвојување на Записникот од 16/2021 состанок одржан на 19.11.2021 година;
  2. Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022 година;
  3. Усвојување на Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022

година:

    1. Усвојување на програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022 година,
    2. Усвојување на Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2022 година,

3.3 Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот   надоместок за 2022 година;

Разно.