Заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци

Врз основа на член 19 став (1) од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/2019 и бр.150/2021), и член 41 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), директорката на Агенција за пошти, за овластено лице за заштита на личните податоци - офицер за заштита на личните податоци во Агенцијата за пошти,  ја определи

Ирка Малиќевиќ

Соработник за грижа за корисници

 e-mail: [email protected]

тел/факс  02 3 212 107