Заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци

         Согласно обврските кои произлегуваат од  член 26-а од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“  бр.07/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14), директорот на Агенцијата за пошти, за офицер за заштита на личните податоци, го определи

Ирка Малиќевиќ

Соработник за грижа за корисници

 e-mail: irka.malikevik@ap.mk

тел/факс  02 3 212 107