Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Јануарски Е-билтен на Агенцијата за пошти

01.02.2024
Задоволство ни е да Ви го претставиме првиот електронски билтен на Агенцијата за пошти за 2024 година. Преку овој начин на комуникација, целиме кон навремено информирање за новините и трендовите кои се актуелни во домашниот и меѓународниот поштенски сектор. Во овој број издвојуваме податоци од брошурата „Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор” во која на лесен и разбирлив начин се презентираат и анализираните  податоците кои што се однесуваат на употребата на ИТ-технологија од страна на македонските даватели на поштенски услуги.

Избран нов директор на Агенцијата за пошти

16.01.2024
Сретен Миладиноски, доктор на економски науки е избран за директор на Агенцијата за пошти, на јавниот оглас кој во месец декември 2023 година го спроведе  Комисијата на Агенцијата за пошти.

Четврт Квартален Извештај за 2023 година

15.01.2024
4-ти
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/2019...
  • Куририте со велосипед им нудат на холандските купувачи опции за достава истиот ден
    Куририте со велосипед им нудат на холандските купувачи опции за достава истиот денФирмата „Пазл“ за доставата на пратки од електронска трговија се здружи со фирмата за курирски услуги „Забрзување“ заради обезбедување на достава истиот ден за клиенти кои купуваат онлајн со место на живеење во Амстердам, Ротердам и Хаг.  Услугата ќе биде достапна на онлајн купувачите покрај…
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.

Јануарски Е-билтен на Агенцијата за пошти

01.02.2024
Задоволство ни е да Ви го претставиме првиот електронски билтен на Агенцијата за пошти за 2024 година. Преку овој начин на комуникација, целиме кон навремено информирање за новините и трендовите кои се актуелни во домашниот и меѓународниот поштенски сектор. Во овој број издвојуваме податоци од брошурата „Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор” во која на лесен и разбирлив начин се презентираат и анализираните  податоците кои што се однесуваат на употребата на ИТ-технологија од страна на македонските даватели на поштенски услуги.

Избран нов директор на Агенцијата за пошти

16.01.2024
Сретен Миладиноски, доктор на економски науки е избран за директор на Агенцијата за пошти, на јавниот оглас кој во месец декември 2023 година го спроведе  Комисијата на Агенцијата за пошти.

Четврт Квартален Извештај за 2023 година

15.01.2024
4-ти
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/2019...

Ексклузивното право на давателот на универзална услуга да обезбедува резервирани поштенски услуги продолжено до 31 декември 2024 година

15.01.2024
Агенцијата за пошти, независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги информира дека Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 декември 2023 година го донесе Законот за изменување на Законот за поштенските услуги (објавен во “Службен весник на Република Северна Македонија бр.284/2023)“, со кој давателот на универзалната услуга од денот на влегувањето во сила на овој закон (28 декември 2023 година) му се продолжува ексклузивното право да обезбедува резервирани поштенски услуги до 31 декември 2024 година.Со оваа измена,  останува во сила  ценовниот монопол за услугите за писма до 50 грама, кој е воспоставен со закон во корист на давателот на универзалната услуга -  АД „Пошта на Северна Македонија“ – во државна сопственост - Скопје, која за истата услуга има регулирана цена од 36,оо денари по писмо, одобрена од регулаторот.

Истражување за потребите на корисниците на поштенски услуги - 2023 година

27.12.2023
истражување
Основен предмет и цел на истражувањето беше проценка на потребите на корисниците на поштенските услуги. Истражувањето даде одговор и проценка колку обезбедувањето на поштенски услуги од страна на давателите на поштенски услуги ги задоволува потребите на корисниците. За ова истражување беа дизајнирани два примерока според целната група, и тоа: