КОРИСТЕТЕ УСЛУГИ НА ЛИЦЕНЦИРАНИ ДАВАТЕЛИ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ