Годишни извештаи

Годишен извештај за вршење на надзор на Агенцијата за пошти за 2021 година

03.03.2022
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги, во согласност со надлежностите предвидени во Законот за поштенските услуги, врши надзор над спроведување над овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.