Организациони единици

Директор

 

Билјана Аврамоска - Ѓореска

[email protected]

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот и на Комисијата на Агенција за пошти

Мирјана Јанковиќ

[email protected]

Директорат за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област
 

Раководител на директоратот за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област

Горан Игнатовски

[email protected]

 

 

 

 

Самостоен референт за сметководство

Даниела Спиркоска

[email protected]

Директорат за регулатива, лиценцирање и правни работи

Раководител на директоратот за регулатива, лиценцирање и правни работи

Олга Манчевска

[email protected]

 

Стручен советник за лиценцирање

Христина Трајчевска

[email protected]

Стручен соработник за нормативно правни работи

Владимир Петковски

[email protected]

Самостоен референт за архивско работење

Маја Атанасовска

[email protected]

Стручен советник за правни работи

Даниел Јанчев

[email protected]

Соработник за следење и анализа

Ваљон Ќерими

[email protected]

Директорат за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Ана Ковачевска

[email protected]

 

Стручен советник аналитичар систем администратор

Андреј Јосифовски

[email protected]

Соработник за грижа за корисници

Ирка Малиќевиќ

[email protected]

Директорат за следење и анализа на пазарот

Раководител на директоратот за следење и анализа на пазарот

Даниjела Спасиќ - Томовска

[email protected]

Стручен соработник за анализа и статистика

Симона Милошеска Рамиќ

[email protected]

 

Директорат за поштенски мрежи и меѓународна соработка

 

Стручен соработник поштенски мрежи

Ридван Адеми

[email protected]

 

 

Кодекс за административни службеници