Слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - Агенција за пошти - Скопје, за службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го определи административниот службеник:

Мирјана Антевска
(Раководител на директоратот за координација на работата на директорот)

тел/факс:  02 3 212 107
e-mail: [email protected]

 

БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2023 ГОДИНА

БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2022 ГОДИНА

БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2021 ГОДИНА

БАРАЊА И ОДГОВОРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2020 ГОДИНА

Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор

Годишен извештај

  • Годишен извештај (од 01.01.2023 до 31.12.2023) [врска]

Годишен извештај

  • Годишен извештај (од 01.01.2022 до 31.12.2022) [врска]

Годишен извештај

  • Годишен извештај (од 01.01.2021 до 31.12.2021) [врска]

 

Годишен извештај

  • Годишен извештај (од 01.01.2020 до 31.12.2020) [врска]

Годишен извештај

  • Годишен извештај (од 01.01.2019 до 31.12.2019) [врска]

Барање за пристап до информации

  • Барање за пристап до информации [врска]

 

Потврда за прием на барање за пристап до информации од јавен карактер

  • Потврда за прием на барање за пристап до информации од јавен карактер [врска]

 

Жалба

 

Потврда за прием на жалба

  • Потврда за прием на жалба [врска]

 

Одлука за утврдување надоместок

  • Одлука за утврдување надоместок [врска]

 

 

Листа на информации од јавен карактер

  • Листа на информации од јавен карактер [врска]

 

Леток за баратели