Органи на Агенцијата

За вршење на работите од областа на поштенскиот сектор, утврдени со Законот за поштенски услуги се:

 

  • Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на поштенските услуги                          
    • Министерство за транспорт и врски 

 

 

  • Агенцијата за пошти                                                                                                                        
    • Органи на Агенцијата се Комисија и Директор.
Image
Агенција за пошти