Соопштенија

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје

29.10.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УПI бр. 02-69 и со Решение од 21.10.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за курирски услуги ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

21.10.2020
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

Одржан 13-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти

14.10.2020
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” 275/2019 и 107/2020), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на седницата одржана на ден 14 октомври 2020 година, преку видеоконференциска врска:

Честит СВЕТСКИ ДЕН НА ПОШТИТЕ!

09.10.2020
World Post Day 1
На 9 oктомври секоја година се прославува Светскиот ден на поштите. Имено, на 9-ти октомври 1874 година во швајцарскиот град Берн е основан Светскиот Поштенски Сојуз (Universal Postal Union –UPU). Земјите-членки на Светскиот Поштенски Сојуз на свој начин го обележуваат настанот, вклучувајќи многу активности од воведување или промоција на нови поштенски производи и услуги, па се до организација на отворени денови во поштите, поштенските центри и поштенските музеи. Земјите-членки на Светскиот Поштенски Сојуз на свој начин го обележуваат настанот, вклучувајќи многу активности од воведување или промоција на нови поштенски производи и услуги, па се до организација на отворени денови во поштите, поштенските центри и поштенските музеи

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје

11.08.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020),Агенцијата за пошти по службена должност поведе постапка УП I бр.02-58 и со Решение од 11.08.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг БЛЕК ПАРТНЕР ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенските услуги

Нови царински протоколи за олеснување на работењето на давателите на поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај

07.08.2020
Со цел олеснување на работата во меѓународниот поштенски сообраќај за давателите на поштенски услугии во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија објави дека од 05.08.2020 година е воведено задолжително поднесување на електронски документ-најавен манифест „пред пристигнување“ за сите поштенски пратки.

Известувањедокорисницитена АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје: Повторно востоставен прием на пратки за САД, Канада и одреден број на држави од Европа

07.08.2020
Како последица на пандемијата на COVID – 19 вирусот во државите ширум светот дојде до значајни промени и во меѓународното поштенско работење. Давателотнауниверзалнатауслуга – АД"ПоштанаСевернаМакедонија" – Скопје, гиизвестувасвоитекорисницидека е вопостојанконтактсомеѓународнитепоштенскиоператори и превозници и своетомеѓународноработењегоприлагодуванапостојнатасостојба.

Престанок на обезбедување на поштенски услуги на давателот АБЦ ПОСТ ТП Гостивар

24.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018и “СлужбенвесникнаРепублика Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијатазапоштина 14.07.2020 годинаконстатирапрестанокнаобезбедувањетопоштенскиуслугинаАБЦ ПОСТ ТП Гостивар, согласночлен 38 став 3 од Законотзапоштенскиуслуги.

Ценовни ограничувања за давателите на поштенски услуги

17.07.2020
Агенцијата за пошти, регулаторно тело во поштенскиот сектор, со јавни овластувања согласно Законот за поштенските услуги, информира за одредени аспекти од наша надлежност, кои се или би можеле да се поврзани со работата на државните органи, единиците на локалната самоуправа и од нив основани јавни претпријатија (во натамошниот текст: институции и претпријатија) кога истите како корисници на поштенски услуги испраќаат писма по пошта.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ДРД Курир ДОО Скопје

17.07.2020
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.27/2019, 275/2019 и 107/2020), Агенцијата за пошти по службена должност, поведе постапка УП I бр.02-51 и со Решение од 17.06.2020 година го укина Општото овластување на давателот на поштенски услуги Друштво за превоз, услуги, трговија и маркетинг ДРД Курир ДОО Скопје поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 алинеа 1 од Законот за поштенски услуги.