Соопштенија

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги ТПЛ Тотал Пост Логистик ДООЕЛ Скопје

19.10.2022
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019 и бр.150/2021), член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на Записникот за извршениот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2011), врз основа на Годишната програма за надзор за 2022 година бр. 01-278/1 од 07.12.2021 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај субјектот: ТПЛ Тотал Пост Логистик  ДООЕЛ Скопје.

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за пошти и Комисијата за заштита на конкуренцијата

17.10.2022
Денес, во просториите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, директорката на Агенцијата за пошти, м-р Билјана Аврамоска Ѓореска и претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, проф. д-р Владимир Наумовски  склучија Меморандум за соработка помеѓу двете институции. Со овој Меморандум се остварува соработка меѓу Агенцијата за пошти и Комисијата за заштита на конкуренцијата, со цел да се реализираат проекти и активности во областа на заштитата на конкуренцијата на пазарот на поштенските услуги.

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги БЕ – ДА ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

13.10.2022
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019 и бр.150/2021), член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор („Службен весник на Република Македонија“бр. 171/2011), а врз основа на Годишната програма за надзор за 2022 година бр. 01-278/1 од 07.12.2021 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај субјектот: БЕ – ДА ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БИЗНИС ПОШТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола

12.10.2022
Агенцијата за пошти на 12.10.2022 година го избриша од службената евиденција за даватели на поштенски услуги, Друштвото за поштенски и курирски услуги БИЗНИС ПОШТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Агенцијата за пошти   согласно член 38 став 3 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014,1 87/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019  и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019 и 150/2021), констатира престанок на обезбедувањето поштенски услуги за давателот на поштенски услуги  БИЗНИС ПОШТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола,  со што БИЗНИС ПОШТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола го изгуби статусот на давател на поштенски услуги.

Информација за постапките по нотификации во делот на лиценцирањето за првите три квартала од 2022 година

10.10.2022
Во изминатите три квартала од 2022 година примени се вкупно 7 нотификации за започнување и промена со обезбедување на поштенски услуги. Во овие 7 постапки водени пред Агенцијата за пошти, издадени се вкупно 5 Општи Овластувања за обезбедување на поштенски услуги. Во првите три квартала од 2021 година пред Агенцијата се водени вкупно 19 вакви постапки, пришто издадени се 7 Општи Овластувања за обезбедување на поштенските услуги.

Светски ден на поштите – 9 Октомври

03.10.2022
poster
Светскиот ден на поштите се одбележува секоја година на 9 октомври. Тоа е годишнина од основањето на Светскиот поштенски сојуз (Universal Postal Union -UPU) во 1874 година во швајцарскиот град Берн. Целта на Светскиот ден на поштата е да ја подигне јавната свест за улогата на поштенскиот сектор во секојдневниот живот на луѓето и бизнисите и неговиот придонес за општествениот и економски развој на земјите.

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги ИН ПОШТА РАДЕВСКИ ДООЕЛ Скопје

03.10.2022
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија’’ број  158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр.275/2019 и бр.150/2021), член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 171/2011), врз основа на  Годишната програма за надзор за 2022 година бр. 01-278/1 од 07.12.2021 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај субјектот: ИН ПОШТА РАДЕВСКИ ДООЕЛ Скопје.

Светски Ден на Поштите

27.09.2022
Svetski den na posti
Обраќање на Генералниот директор на Меѓународното биро на Светскиот поштенски сојуз: „ Поштите за планетата“

Претставници на Агенцијата за пошти ќе учествуваат на Форумот за сите чинители во поштенскиот сектор на Европската група за поштенски регулатори (ЕРГП)

27.09.2022
ergp
На 30 септември 2022 година, во Брисел, Белгија ќе се одржи третиот „Форум за сите чинители во поштенскиот сектор“ на Европската група за поштенски регулатори (ЕРГП). Форумот преставува значајна средба на преставниците на регулаторните тела и на поштенскиот сектор.  На Форумот ќе се дискутира за идниот развој на поштенската регулатива, како и за Предлог – Програмата на ЕРГП за 2023 година и Предлог Средорочната Стратегија за 2023 -2025 година на ЕРГП кои моментално се на јавна консултација и ќе бидат усвоени на Пленарниот состанок на ЕРГП кој ќе се одржи во ноември 2023 година.