Одлука

ОДЛУКА за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2023 година

24.06.2023
Комисијата на Агенцијата за пошти, врз основа на член 16 алинеја 5 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018 и 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019, 150/2021 и 227/2022) (во натамошниот текст: Законот),  на состанокот одржан на 28.11.2022 година  донесе: О Д Л У К А за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2023 година

Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2021 година

14.04.2021

Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.

Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2020 година

26.05.2020

Комисијата на Агенцијата за пошти , постапувајќи врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015

Службен Весник
9/20 (15.01.2020)