Одлука

Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2021 година

14.04.2021

Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.

Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2020 година

26.05.2020

Комисијата на Агенцијата за пошти , постапувајќи врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015

Службен Весник
9/20 (15.01.2020)

Седница на Комисијата на 27.12.2010 година

05.01.2011

Комисијата на Агенцијата за пошти на својата седница одржана на 27.12.2010 година ја усвои Годишната програма за работа на Агенцијата за 2011 година која содржи: Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2011 година, Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2011 година и Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за 2011 година. Годишната програма за работа е доставена на одобрување до Собранието на РМ, по што ќе биде јавно објавена.