Соопштенија

Јануарски Е-билтен на Агенцијата за пошти

01.02.2024
Задоволство ни е да Ви го претставиме првиот електронски билтен на Агенцијата за пошти за 2024 година. Преку овој начин на комуникација, целиме кон навремено информирање за новините и трендовите кои се актуелни во домашниот и меѓународниот поштенски сектор. Во овој број издвојуваме податоци од брошурата „Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор” во која на лесен и разбирлив начин се презентираат и анализираните  податоците кои што се однесуваат на употребата на ИТ-технологија од страна на македонските даватели на поштенски услуги.

Избран нов директор на Агенцијата за пошти

16.01.2024
Сретен Миладиноски, доктор на економски науки е избран за директор на Агенцијата за пошти, на јавниот оглас кој во месец декември 2023 година го спроведе  Комисијата на Агенцијата за пошти.

Четврт Квартален Извештај за 2023 година

15.01.2024
4-ти
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/2019...

Ексклузивното право на давателот на универзална услуга да обезбедува резервирани поштенски услуги продолжено до 31 декември 2024 година

15.01.2024
Агенцијата за пошти, независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги информира дека Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 декември 2023 година го донесе Законот за изменување на Законот за поштенските услуги (објавен во “Службен весник на Република Северна Македонија бр.284/2023)“, со кој давателот на универзалната услуга од денот на влегувањето во сила на овој закон (28 декември 2023 година) му се продолжува ексклузивното право да обезбедува резервирани поштенски услуги до 31 декември 2024 година.Со оваа измена,  останува во сила  ценовниот монопол за услугите за писма до 50 грама, кој е воспоставен со закон во корист на давателот на универзалната услуга -  АД „Пошта на Северна Македонија“ – во државна сопственост - Скопје, која за истата услуга има регулирана цена од 36,оо денари по писмо, одобрена од регулаторот.

Истражување за потребите на корисниците на поштенски услуги - 2023 година

27.12.2023
истражување
Основен предмет и цел на истражувањето беше проценка на потребите на корисниците на поштенските услуги. Истражувањето даде одговор и проценка колку обезбедувањето на поштенски услуги од страна на давателите на поштенски услуги ги задоволува потребите на корисниците. За ова истражување беа дизајнирани два примерока според целната група, и тоа:

Донесен Годишен извештај за вршење на надзор на Агенцијата за пошти за 2023 година

27.12.2023
v
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за поштенските услуги (Службен весник на Република Македонија,, бр. 158/2010,27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016,64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019, 150/2021 и 227/2022), директорката на Агенцијата за пошти донесе Годишен извештај за вршење на надзор на Агенцијата за пошти за 2023 година.

Системот за управување со квалитет на Агенција за пошти е целосно усогласен со барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015

26.12.2023
Iso 9001
Активностите на Агенцијата за пошти беа проверени согласно барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 и со тоа се потврди дека институцијата ги исполнува барањата на соодветниот стандард и очекуваните резултати во врска со исполнувањето на  барањата на клиентите и релевантни закони и прописи со цел да се зголеми задоволството на клиентите, процесите на интерната проверка и преиспитувањето на раководството.

Анализа на капацитетите на новите даватели на поштенски услуги 2021 – 2023 година

25.12.2023
analiza kapaciteti
Анализата на капацитетите на новите даватели на поштенски услуги 2021 – 2023 година има задача да „ги пронајде„ потенцијалите за дополнителен раст во поштенскиот сектор и компетитивните предности на новите 8 даватели на поштенски услуги кои добија Општо овластување за обезбедување на поштенски услуги од Агенцијата во последните 3 години.

Брошура за „Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор”

25.12.2023
2
„Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор” е насловот на новата  брошура во издание на Агенцијата за пошти. Во брошурата на лесен и разбирлив начин се презентираат и анализираат податоците кои што се однесуваат на употребата на ИТ-технологија од страна на македонските даватели на поштенски услуги, кои имаат добиено Општо овластување од Агенцијата за пошти.