Нотификација

Нотификација за започнување, промена или престанок со обезбедување поштенски услуги [врска]
("Службен весник на Република Македонија" број 146 од 19.10.2011)