Организациони единици

Организациони единици

 

Директор

 

Билјана Аврамоска - Ѓореска

biljana.avramoska@ap.mk

02 321 2107   лок.214

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот и на Комисијата на Агенција за пошти

Мирјана Антевска

mirjana.velkovska@ap.mk

02 321 2107   лок.211

Директорат за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област
 

Раководител на директоратот за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област

Горан Игнатовски

goran.ignatovski@ap.mk

02 321 2107   лок.224

Стручен советник за финансиско-сметководствени работи

Даниел Јанчев

daniel.janchev@ap.mk

02 321 2107   лок.224

Помлад соработник за сметководство

Даниела Спиркоска

daniela.spirkoska@ap.mk

02 321 2107   лок.223

Директорат за регулатива, лиценцирање и правни работи

Раководител на директоратот за регулатива, лиценцирање и правни работи

Олга Манчевска

olga.mancevska@ap.mk

02 321 2107   лок.215

Стручен советник за лиценцирање

Христина Трајчевска

hristina.trajcevska@ap.mk

02 321 2107   лок.217

Стручен соработник за нормативно правни работи

Владимир Петковски

vladimir.petkovski@ap.mk

02 321 2107   лок.216

Помлад соработник за канцелариско и административно работење

Маја Атанасовска

maja.atanasovska@ap.mk

02 321 2107   лок.212

 

Соработник за следење и анализа

Ваљон Ќерими

valjon.kjerimi@ap.mk

02 321 2107   лок.222

Директорат за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Ана Ковачевска

ana.cvetkoska@ap.mk

02 321 2107   лок.219

Соработник за решавање на спорови

Станко Димоски

s.dimoski@ap.mk

02 321 2107   лок.223

Соработник за решавање на спорови

Мартин Спасовски

martin.spasovski@ap.mk

02 321 2107   лок.219

Соработник за грижа за корисници

Ирка Малиќевиќ

irka.malikevik@ap.mk

02 321 2107   лок.213

Директорат за следење и анализа на пазарот

Раководител на директоратот за следење и анализа на пазарот

Даниjела Спасиќ - Томовска

daniela.tomovska@ap.mk

02 321 2107   лок.218

Стручен соработник за анализа и статистика

 

02 321 2107   лок.221

Директорат за поштенски мрежи и меѓународна соработка

 

Стручен соработник поштенски мрежи

Ридван Адеми

ridvan.ademi@ap.mk

02 321 2107   лок.222

 

 

Кодекс за административни службеници