Состаноци на комисија

 


Состанок одржан на 15.01.2024 година

Комисијата на Агенцијата за пошти одржа состанок на 15.01.2024 година и го усвои:

 1. Записникот од 01/2024 состанок одржан на 04.01.2024 година

Комисијата на Агенција за пошти го усвои:

 • Извештајот за четврт квартал од 2023 година

Комисијата на Агенција за пошти го разгледа:

 • Нацрт – Статутот на Агенцијата за пошти

Состанок одржан на 04.01.2024 година

Комисијата на Агенцијата за пошти одржа состанок на 04.01.2024 година и го усвои:

 1. Записникот од 18/2023 состанок одржан на 29.12.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти донесе:

 • Решение за втор дел од годишен одмор за 2023 година на директорката на Агенцијата за пошти
 • Одлука за престанок на мандат на директорка Билјана Аврамоска – Ѓореска

Комисијата на Агенција за пошти ги рагледуваше  пристигнати пријави за избор на директор на Агенцијата за пошти по јавниот оглас бр. 02-255/5 од 04.12.2023 година и донесе:

 • Одлука за избор на директор на Агенцијата за пошти

Состанок одржан на 29.12.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 29.12.2023 година и го усвои:

 1. Записникот од 17/2023 состанок одржан на 04.12.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти донесе:

 • Одлука за 13-та плата на директорката на Агенција за пошти

 


Состанок одржан на 04.12.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 04.12.2023 година и го усвои:

 1. Записникот од 16/2023 состанок одржан на 27.11.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти го разгледа:

 • Извештајот за одржаниот 15-годишен јубилеј на Агенцијата за пошти, изработен од страна на директорката на Агенција за пошти.

Комисијата на Агенција за пошти донесе:

 • Одлука за распишување на јавен оглас за избор на директор на Агенцијата за пошти.

Состанок одржан на 27.11.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 27.11.2023 година и го усвои:

 • Записникот од 15/2023 состанок одржан на 21.11.2023 година и Записникот од 13/2023 состанок одржан на 30.10.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти ги усвои:

 1. Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2024 и Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2024 година

Комисијата на Агенцијата за пошти донесе:

1.  Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот  надоместок за 2024 година

2.  Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња.


Состанок одржан на 21.11.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 21.11.2023 година и го усвои:

 • Записникот од 14/2023 состанок одржан на 03.11.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти ги разгледа:

 1. Информација за именување на член на Комисијата на Агенцијата за пошти со Одлука на Собранието на Република Северна Македонија бр. 08-5682/1 од 2 ноември 2023 година; 
 2. Барање за согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 3. Нацрт – Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2024 година;
 4. Нацрт – Правилник за критериумите за пристап до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштенските единици и број на поштенски сандачиња;

Комисијата на Агенција за пошти даде:

 1. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;

Состанок одржан на 03.11.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти даде:

 1. Согласност за измена на Годишниот план за вработување на Агенцијата за пошти за 2023 година;

Состанок одржан на 30.10.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 30.10.2023 година и го усвои:

 1. Записникот од 12/2023 состанок одржан на 17.10.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти донесе:

 1. Одлука за измена на Финансискиот план на Агенција за пошти за 2023 година;
 2. Одлука за измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Агенција за пошти за 2023 година;
 3. Одлука за службен пат на директорката на Агенцијата за пошти.

Состанок одржан на 17.10.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 17.10.2023 година и го усвои:

 1. Записникот од 11/2023 состанок одржан на 22.09.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти го одобри:

 • Третиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година.

 


Состанок одржан на 22.09.2023 година

Од 11-от состанок на Комисијата на Агенција за пошти одржан на 22.09.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти одржа состанок на 22.09.2023 година и го усвои:

 1. Записникот од 10/2023 состанок одржан на 10.08.2023 година

Комисијата на Агенција за пошти донесе:

 1. Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти.

Комисијата на Агенција за пошти одобри/ донесе:

 1. Одлука за службен пат во странство на директоркатa.

      Состанок одржан на 10.08.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 09/2023 состанок одржан на 12.07.2023 година;
 2. Годишен план за вработување за 2024 година на Агенцијата за пошти;
 3. Согласност за Годишен план за вработување за 2024 година на Агенцијата за пошти;
 4. Нацрт – Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства;
 5. Предлог - Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства;
 6. Правилник за постапување со подароци, погодности и гостопримства;
 7. Нацрт – Правилник за управување со судир на интереси;
 8. Предлог - Правилник за управување со судир на интереси;
 9. Правилник за управување со судир на интереси;
 10. Нацрт – Правилник за начинот на обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за пошти;
 11. Нацрт - Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Стручна служба на Агенцијата за пошти;
 12. Решение за прв дел од годишен одмор за 2023 година на директорката;
 13. Разно.

 


Состанок одржан на 12.07.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 08/2023 состанок одржан на 29.06.2023 година;
 2. Втор Квартален извештај за 2023 година;
 3. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 5. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување на соработник за меѓународен поштенски сообраќај;
 6. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 7. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување на стручен соработник за анализа и статистика;
 8. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 9. Разно.

Состанок одржан на 29.06.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 07/2023 состанок одржан на 05.06.2023 година;
 2. Нацрт – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 3. Согласност за измена на Годишниот план за вработување на Агенцијата за пошти за 2023 година;
 4. Извештај за службени патувања во странство на директорката и вработените во Стручната служба на Агенцијата за пошти во период 2022 – прво полугодие на 2023 година;
 5. Извештаи – прегледи за реализација на Финансиските планови на Агенцијата за пошти во изминатите пет години,
 6. Разно.

 

Состанок одржан на 05.06.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 06/2023 состанок одржан на 04.05.2023 година;
 2. Решение за користење на трет дел од годишен одмор за 2022 година за Директорката на Агенцијата за пошти;
 3. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 4. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 5. Разно.

 

Состанок одржан на 04.05.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 05/2023 состанок одржан на 12.04.2023 година;
 2. Одлука за службен пат во странство на Директорката на Агенцијата за пошти;
 3. Информација за статусот на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 12.04.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 04/2023 состанок одржан на 28.03.2023 година;
 2. Извештај за прв квартал од 2023 година;
 3. Решение за користење на втор дел од годишен одмор за 2022 година за Директорката на Агенцијата за пошти;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 28.03.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 03/2023 состанок одржан на 20.02.2023 година;
 2. Предлог – Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 3. Усвојување на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 20.02.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 02/2023 состанок одржан на 30.01.2023 година;
 2. Разгледување на Извештајот на комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар, состојба на парични средства на ж. с-ка и во благајна, како и состојба на побарувања и обврски и донесување на Одлука за негово усвојување;
 3. Разгледување на годишната сметка за 2022 година на Агенцијата за пошти и донесување Одлука за нејзино одобрување;
 4. Нацрт – Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 5. Нацрт - Правилник за барањата за квалитетот на услугите опфатени со универзалната услуга, параметрите за квалитет и нивното мерење;
 6. Одлука за службен пат во странство на Директорката на Агенцијата за пошти;
 7. Разно.

 

Состанок одржан на 13.01.2023 година

 1. Усвојување на Записникот од 17/2022 состанок одржан на 29.12.2022 година;
 2. Извештај за четврт квартал од 2022 година;
 3. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 4. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 5. Разно.

 

Состанок одржан на 29.12.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 16/2022 состанок одржан на 19.12.2022 година;
 2. Информација за одржаниот 19-ти јавен состанок на Агенцијата за пошти – рекапитулација и идни планови;
 3. Одлука за исплата на 13-та плата,
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 19.12.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 15/2022 состанок одржан на 12.12.2022 година;
 2. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 3. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување,
 4. Разно.

 

     Состанок одржан на 12.12.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 14/2022 состанок одржан на 28.11.2022 година;
 2. Предлог за измена на Финансискиот план на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 3. Одлука за измена на Финансискиот план на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 4. Одлука за  службен пат на директорка на Агенција за пошти;
 5. Разно.

 

Состанок одржан на 28.11.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 13/2022 состанок одржан на 02.11.2022 година;
 2. Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година;
 3. Усвојување на Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година:
        3.1 Усвојување на програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година,
        3.2 Усвојување на Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2023 година,
       3.3 Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот   надоместок за 2023 година;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 02.11.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 12/2022 состанок одржан на 14.10.2022 година;
 2. Нацрт Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година;
 3. Одлука за службен пат на директорката,
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 14.10.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 11/2022 состанок одржан на 21.09.2022 година;
 2. Извештај за трет квартал од 2022 година;
 3. Разгледување на Барањето од Синдикалната организација на Агенцијата за пошти за зголемување на платите, како и имплементација на модел за редовна годишна корекција на основната нето плата во Агенцијата за пошти;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 21.09.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 10/2022 состанок одржан на 08.08.2022 година;
 2. Информација за реализирани и тековни активности во Агенцијата за пошти;
 3. Одлука за службен пат на директорката на Агенцијата за пошти;
 4. Одлука за службен пат на член на Комисијата на Агенцијата за пошти;
 5. Разно.

 

Состанок одржан на 08.08.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 09/2022 состанок одржан на 27.07.2022 година
 2. Предлог Годишен план за вработување за 2023 година во Агенцијата за пошти
 3. Годишен план за вработување за 2023 година во Агенцијата за пошти
 4. Предлог - Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци
 5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци
 6. Одлука за определување на висината на коефициент за сложеност на плата
 7. Одлука за службен пат на директорката
 8. Разно.

 

Состанок одржан на 27.07.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 08/2022 состанок одржан на 16.06.2022 година;
 2. Втор квартален извештај за 2022 година;
 3. Нацрт Годишен план за вработување за 2023 година во Агенцијата за пошти;
 4. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 5. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 6. Нацрт Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други надоместоци;
 7. Решение за  прв дел од годишен одмор за 2022 година на директорката,
 8. Разно.

 

Состанок одржан на 16.06.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 07/2022 состанок одржан на 30.05.2022 година;
 2. Информација за одржана TAIEX експертска мисија за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за пошти во делот на анализа на пазарот;
 3. Информација за одржаниот 18-ти Јавен состанок на Агенцијата за пошти;
 4. Барање согласност/и за донесување Одлука за потреба од распоредување/унапредување
 5. Согласност/и за донесување Одлука за потреба од распоредување/унапредување
 6. Разно.

 

     Состанок одржан на 30.05.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 06/2022 состанок одржан на 27.04.2022 година;
 2. Предлог измена на Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 3. Одлука за измена на Финансискиот план на Агенција за пошти за 2022 година;
 4. Одлука за измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Агенција за пошти за 2022 година;
 5. Предлог - Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 6. Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 7. Разно.

 

Состанок одржан на 27.04.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 05/2022 состанок одржан на 28.03.2022 година;
 2. Извештај за прв квартал од 2022 година;
 3. Предлог - Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните  места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 4. Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 5. Одлука за службен пат во странство на директорката на Агенција за пошти;
 6. Одлука за работна успешност;
 7. Разно.

 

Состанок одржан на 28.03.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 04/2022 состанок одржан на 21.03.2022 година;
 2. Предлог – Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2021 година;
 3. Усвојување на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2021 година;
 4. Нацрт - Правилник за измена и дополна на Правилникот за систематизација на работните места во Стручната служба на Агенцијата за пошти;
 5. Барање согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 6. Согласност за донесување Одлука за потреба од вработување;
 7. Одлука за службено пат во странство на директорката на Агенцијата за пошти;
 8. Одлука за службен пат во странство на член на Комисијата на Агенција за пошти;
 9. Разгледување на тековни активности
 10. Разно.

 

Состанок одржан на 21.03.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 03/2022 состанок одржан на 24.02.2022 година;
 2. Нацрт – Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2021 година;
 3. Извадок од Нацрт - Записникот од Дваесет и осмата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 15 март 2022 година – Предлог антикризни мерки за рационализација на трошоците во јавниот сектор;
 4. Разно.

 

Состанок одржан на 24.02.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 02/2022 состанок одржан на 16.02.2022 година;
 2. Разгледување на состојбата со неисполнување на законската обврска на давателот на универзалната услуга (АД Пошта на Северна Македонија) по основ на плаќање на годишниот надоместок за 2021 година;
 3. Разно.


 

      Состанок одржан на 16.02.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 01/2022 состанок одржан на 28.01.2022 година;
 2. Разгледување на Извештајот на Kомисијата за попис на основни средства и ситен инвентар, состојба на парични средства на ж. с-ка и во благајна, како и состојба на побарувања и обврски и донесување на Одлука за негово усвојување;
 3. Разгледување на Годишната сметка за 2021 година на Агенцијата за пошти и донесување Одлука за нејзино одобрување;
 4. Разно.

 

     Состанок одржан на 28.01.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 18/2021 состанок одржан на 28.12.2021 година;
 2. Четврти квартален извештај за 2021 година;
 3. Предлог Годишен План за јавни набавки на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 4. Годишен План за јавни набавки на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 5. Одлука за донесување на Годишен План за јавни набавки на Агенцијата за пошти за 2022 година
 6. Предлог– Стратешки план на Агенцијата за пошти 2022 – 2024 година;
 7. Стратешки план на Агенцијата за пошти 2022 – 2024 година
 8. Разно

 


 

Состанок одржан на 29.12.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 17/2021 состанок одржан на 22.11.2021 година;
 2. Нацрт – Стратешки план на Агенцијата за пошти за периодот 2022 – 2024 година;
 3. Одлука за исплата на тринаесетта плата
 4. Разно.

 


 

Состанок одржан на 22.11.2022 година

 1. Усвојување на Записникот од 16/2021 состанок одржан на 19.11.2021 година;
 2. Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022 година;
 3. Усвојување на Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022

година:

  1. Усвојување на програма за работа на Агенцијата за пошти за 2022 година,
  2. Усвојување на Финансиски план на Агенцијата за пошти за 2022 година,

3.3 Одлука за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот   надоместок за 2022 година;

     4.Разно.