Статистички извештај за поштенските активности во Р. С. Македонија во 2019 год.