Анализа на постапката за лиценцирање, трендот за влез на поштенскиот пазар и причините за излез од „пазарната трка“